New Document
New Document
ผึ้งน้อยคอย Update มาแล้ว ... ราชพฤกษ์เกมส์ กำลังจะปิดฉากลงแล้ว วันนี้มีการชิงเหรียญรางวัล 10 เหรียญทอง ดังรายการต่อไปนี้... ซอฟท์บอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 08:30 สนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์ ... ซอฟท์บอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09:00 สนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์ ... เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว- ชาย รอบชิงชนะเลิศ 11:00 ศูนย์ฝึกกีฬา จปร. ... บาสเกตบอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11:30 อาคารกีฬา 2 มศว ... บาสเกตบอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13:15 อาคารกีฬา 2 มศว ... โปโลน้ำ - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10:30 อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์ ... ฟุตบอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13:00 สนามฟุตบอล 5 สนามกีฬากลาง มศว องครักษ์ ... รักบี้ฟุตบอล - ทีม 15 คน- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09:00 สนามรักบี้ฟุตบอล 1 มศว องครักษ์ ... วอลเลย์บอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 11:00 อาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์... วอลเลย์บอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:30 อาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์ .... ...            ราชพฤกษ์เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ... "กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร" ... 19-26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ...            สำหรับผู้ใช้บริการ Internet ผ่านเครือข่ายไร้สายของทางมหาวิทยาลัย (WiSE) ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายได้ ณ บริเวณจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ WiSE โดยพิมพ์ Username และ Password เป็น "ugames34" โดยสามารถใช้บริการได้ฟรีตลอดการจัดการแข่งขัน...  ...           
New Document
ราชพฤกษ์เกมส์
วัตถุประสงค์ เจ้าภาพ - ประวัติ มศว ตราสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค คำขวัญของการแข่งขัน เพลงประจำการแข่งขัน เหรียญรางวัล สรุปจำนวนเหรียญรางวัล ข้อบังคับ/ระเบียบการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ชนิดกีฬา
ประเภท/รุ่น
กำหนดการแข่งขัน
รายงานผลการแข่งขัน
การรายงานผล
สนามกีฬา
สนามกีฬาเรียงตามชนิดกีฬา อุปกรณ์กีฬา
ผู้เข้าร่วม
สถาบันที่เข้าร่วม นักกีฬา ผู้สนับสนุน
ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วม
แผนที่และการเดินทาง ผังบริเวณ มศว องครักษ์
บริการและสวัสดิการ
บริการทางการแพทย์ บริการด้านที่พัก ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย ยานพาหนะและความปลอดภัย บริการสวัสดิการ

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

Mutimedia Gallery
ราชพฤกษ์เกมส์ :: สัตว์นำโชค
Content Body
สถาบันสมาชิกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34


สถาบันสมาชิกจำแนกตามเขต
  1. เขตภาคเหนือตอนบน 11 สถาบัน
  2. เขตภาคเหนือตอนล่าง 7 สถาบัน
  3. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13 สถาบัน
  4. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 10 สถาบัน
  5. เขตภาคกลางตะวันออก 14 สถาบัน
  6. เขตภาคกลางตะวันตก 8 สถาบัน
  7. เขตภาคใต้  13 สถาบัน
  8. เขตกรุงเทพตะวันออก 20 สถาบัน
  9. เขตกรุงเทพตะวันตก 18 สถาบัน
  รวม 114   สถาบัน 

    เขตภาคเหนือตอนบน

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1
เชียงใหม่
มช.
CMU
2

เชียงใหม่

มจ.
MJU
3
เชียงราย
มฟล.

MFLU

4
เชียงใหม่ ม.พย. PYU
5
เชียงใหม่ มนช. NCU
6
เชียงใหม่ มร.ช.ม. CMRU
7
ลำปาง มรลป. LPRU
8
เชียงราย มรช CRU
9
เชียงใหม่ มทร.ล้านนา. RMUTL
10
เชียงใหม่ ฟอท. FEU
11
ลำปาง มยน. YNC
TOP

    เขตภาคเหนือตอนล่าง

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก มน. NU
2 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ มจพ. CPU
3 มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ ม.ภก. UCT
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร มรกพ. KPRU
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก มรภส. PSRU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ มรอ URU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ มรนว. NSRU
TOP

    เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น มข. KKU
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม มมส. MSU
3 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น มภน. NEU
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม มรม. RMU
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี มรอด. UDRU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ มชย. CPRU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด มรอ. RERU
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย มรสน. LRU
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร ม.ร.ภ.สก. SNRU
10 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอนแก่น ว.บ.บ. BBC
11 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น วบอ. CAS
12 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี วปน. NPC
13 วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา วนม. NMC
TOP

    เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มทส. SUT
2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี มอบ. UBU
3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา มว. VU
4 มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี มทร. RTU
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา ม.รภ.นม. NRRU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี มรภ.อบ. UBRU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ มรภ.บร. BRU
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ มรภส. SRRU
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ มรภ.ศก. SSKRU
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มทร.อีสาน RMUTI
TOP

เขตภาคกลางตะวันออก

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี มบ. BUU
2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี มวอ. EAU
3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี มปท. PTU
4 มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี มชว. SIU
5 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี มรส. RSU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา มรร. RRU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี มรรพ. RBRU
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี มรว. VRU
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี มรท. TRU
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา มรอย. ARU
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี RMUTT
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา มทร.สุวรรณภูมิ RMUTSB
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี มทร.ตะวันออก RMUTTO
14 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ชลบุรี มวทอ. ASIAN UST
TOP

    เขตภาคกลางตะวันตก

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี มสธ. STOU
2 มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม มม. MU
3 มหาวิทยาลัยคริสเตียน นครปฐม ม.ค.ต. CTU
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม มรน. NPRU
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี มรมจ. MCRU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี ม.รภ.พบ. PBRU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี มรกจ. KRU
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ RMUTR
TOP

    เขตภาคใต้

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา มท. TSU
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา มอ. PSU
3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช มวล. WU
4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สงขลา ม.ญ. HU
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา มร.สข. SKRU
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี มรภ.สฎ. SRU
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มภ.นศ. NTRU
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต มรภ. PKRU
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา มรย. YRU
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มทร.ศรีวิชัย RMUTSV
11 วิทยาลัยตาปี สุราษฎร์ธานี ว.ต.ป. TPC
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช วทต. SCT
13 วิทยาลัยศรีโสภณ นครศรีธรรมราช วศส. SSC
TOP

    เขตกรุงเทพตะวันออก

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ มก. KU
2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ มร. RU
3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ มศว SWU
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ สจล. KMITL
5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพฯ มกท. BU
6 มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ ม.กร. KRIRK
7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพฯ มกบ. KBU
8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ มกค. UTCC
9 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ ม.ซ.จ. SJU
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพฯ มทม. MUT
11 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ มธบ. DPU
12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ มศป. SPU
13 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ วรบ. RBAC
14 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ มอช. ABAC
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ มรภ.จษ. RCU
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มรภ.พน. PNRU
17 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพฯ วรภ. RPC
18 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพฯ ซ.อ.บ. SBC
19 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ วดธ. DTC
20 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กรุงเทพฯ วนก. NBC
TOP

    เขตกรุงเทพตะวันตก

ลำดับที่
สถาบัน
จังหวัด
อักษรย่อ

ไทย

อังกฤษ

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ จฬ. CU
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ มธ. TU
3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สจพ. KMITNB
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ มจธ. KMUTT
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ มศก. SU
6 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ ม.ส. SIAM
7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ มออ. SAU
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ มสด. SDU
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ มรภ.สส. SSRU
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ มบส. BSRU
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ มรธ. DRU
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ มทร.กรุงเทพ RMUTK
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร กรุงเทพฯ มทร.พระนคร RMUTP
14 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ สปท. PIT
15 สถาบันการพลศึกษา กรุงเทพฯ สพล. IPE
16 วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพฯ วท. TC
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี กรุงเทพฯ วทธ. TCT
18 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ ว.ก.ธ. BTC
TOP


New Document