New Document
New Document
ผึ้งน้อยคอย Update มาแล้ว ... ราชพฤกษ์เกมส์ กำลังจะปิดฉากลงแล้ว วันนี้มีการชิงเหรียญรางวัล 10 เหรียญทอง ดังรายการต่อไปนี้... ซอฟท์บอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 08:30 สนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์ ... ซอฟท์บอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09:00 สนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์ ... เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว- ชาย รอบชิงชนะเลิศ 11:00 ศูนย์ฝึกกีฬา จปร. ... บาสเกตบอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11:30 อาคารกีฬา 2 มศว ... บาสเกตบอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13:15 อาคารกีฬา 2 มศว ... โปโลน้ำ - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10:30 อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์ ... ฟุตบอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13:00 สนามฟุตบอล 5 สนามกีฬากลาง มศว องครักษ์ ... รักบี้ฟุตบอล - ทีม 15 คน- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09:00 สนามรักบี้ฟุตบอล 1 มศว องครักษ์ ... วอลเลย์บอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 11:00 อาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์... วอลเลย์บอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:30 อาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์ .... ...            ราชพฤกษ์เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ... "กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร" ... 19-26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ...            สำหรับผู้ใช้บริการ Internet ผ่านเครือข่ายไร้สายของทางมหาวิทยาลัย (WiSE) ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายได้ ณ บริเวณจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ WiSE โดยพิมพ์ Username และ Password เป็น "ugames34" โดยสามารถใช้บริการได้ฟรีตลอดการจัดการแข่งขัน...  ...           
New Document
ราชพฤกษ์เกมส์
วัตถุประสงค์ เจ้าภาพ - ประวัติ มศว ตราสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค คำขวัญของการแข่งขัน เพลงประจำการแข่งขัน เหรียญรางวัล สรุปจำนวนเหรียญรางวัล ข้อบังคับ/ระเบียบการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ชนิดกีฬา
ประเภท/รุ่น
กำหนดการแข่งขัน
รายงานผลการแข่งขัน
การรายงานผล
สนามกีฬา
สนามกีฬาเรียงตามชนิดกีฬา
ผู้เข้าร่วม
สถาบันที่เข้าร่วม นักกีฬา ผู้สนับสนุน
ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วม
แผนที่และการเดินทาง ผังบริเวณ มศว องครักษ์
บริการและสวัสดิการ
บริการทางการแพทย์ บริการด้านที่พัก ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย ยานพาหนะและความปลอดภัย บริการสวัสดิการ ของที่ระลึกราชพฤกษ์เกมส์

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

Mutimedia Gallery

Official partner : ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
Official partner : ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
Official partner : ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
Official partner : ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ  Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ  Official sponsor : ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
New Document

 
 โปรแกรมการแข่งขันประจำวัน 20/01/2550
08:00
กรีฑา- วิ่ง 5,000 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
08:00
ซอฟท์บอล- ทีม- ชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 16    สนามสนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
08:00
ซอฟท์บอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 17    สนามสนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
08:00
ยิงปืน- เป้าวิ่งทีม- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามสนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
08:00
ยิงปืน- เป้าวิ่งบุคคล- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามสนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs สถาบันการพลศึกษา
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สถาบันการพลศึกษา
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
08:00
เทนนิส- เดี่ยว- ชาย  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
08:00
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 25    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
08:25
กรีฑา- วิ่ง 5,000 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
08:30
กรีฑา- กระโดดไกล- ชาย  รอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
08:30
กรีฑา- กระโดดไกล- ชาย  รอบคัดเลือก  กลุ่มที่ 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
08:30
บาสเกตบอล- ทีม- ชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 37    สนามอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
08:30
บาสเกตบอล- ทีม- หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 43    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน
08:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
08:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
08:50
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบแรก  Heat 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
08:50
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบแรก  Heat 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:00
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบแรก  Heat 3    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:00
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบแรก  Heat 4    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 3    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 27    สนามสนามฟุตบอล 1 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
09:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 28    สนามสนามฟุตบอล 3 สพล.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
09:00
ฟุตบอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 29    สนามสนามฟุตบอล 4 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
09:00
ฟุตบอล- ทีม- หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 30    สนามสนามฟุตบอล 2 ติดกับคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก1  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
09:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย A รอบแรก  คู่ที่ 9    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs สถาบันการพลศึกษา
09:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย B รอบแรก  คู่ที่ 10    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง สาย A รอบแรก  คู่ที่ 9    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
09:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง สาย B รอบแรก  คู่ที่ 10    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยสยาม
09:00
ยิงปืน- ปืนสั้นยิงเร็วทีม- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามสนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
09:00
ยิงปืน- ปืนสั้นยิงเร็วบุคคล- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามสนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
09:00
ยิงปืน- ปืนยาวมาตรฐานทีม- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามสนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
09:00
ยิงปืน- ปืนยาวมาตรฐานบุคคล- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามสนามยิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย
09:00
ว่ายน้ำ- เดี่ยวผสม 400 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:00
ว่ายน้ำ- เดี่ยวผสม 400 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 137    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
09:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 138    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 139    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
09:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 140    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
09:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 141    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 142    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09:10
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบแรก  Heat 5    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:10
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก1  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
09:14
ว่ายน้ำ- เดี่ยวผสม 400 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:14
ว่ายน้ำ- เดี่ยวผสม 400 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:20
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก1  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
09:28
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:28
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:28
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 3    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:28
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 4    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 1    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 2    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 3    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 4    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 5    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 6    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 7    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 8    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 9    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 10    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 11    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 12    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 13    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 14    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 15    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 4    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
09:30
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก1  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
09:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 143    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 144    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 145    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 146    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 147    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 148    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
09:30
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 26    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:40
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:40
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:40
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก1  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
09:48
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:48
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:48
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 3    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:48
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 4    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
09:50
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 3    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
09:50
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก1  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
10:00
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก2  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
10:00
ซอฟท์บอล- ทีม- ชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 18    สนามสนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:00
ซอฟท์บอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 19    สนามสนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 149    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 150    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
10:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 151    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 152    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 153    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 154    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs สถาบันการพลศึกษา
10:08
ว่ายน้ำ- ผีเสื้อ 200 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:08
ว่ายน้ำ- ผีเสื้อ 200 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:10
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:10
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:10
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก2  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
10:15
บาสเกตบอล- ทีม- ชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 38    สนามอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์
สถาบันการพลศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:15
บาสเกตบอล- ทีม- หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 44    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10:20
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 3    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:20
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 4    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:20
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก2  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
10:23
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:23
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:23
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 3    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:30
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 5    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:30
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 6    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 6    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10:30
ยูโด- รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก- ชาย  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:30
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.- ชาย  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10:30
ยูโด- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.- หญิง  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10:30
ยูโด- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.- หญิง  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:30
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก.แต่ไม่เกิน 66 กก.- ชาย  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs สถาบันการพลศึกษา
10:30
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก.แต่ไม่เกิน 66 กก.- ชาย  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10:30
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก2  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
10:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย C รอบแรก  คู่ที่ 11    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย D รอบแรก  คู่ที่ 12    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง สาย C รอบแรก  คู่ที่ 11    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง สาย D รอบแรก  คู่ที่ 12    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
10:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 155    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบสาม  คู่ที่ 156    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 157    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 158    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 159    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบสาม  คู่ที่ 160    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10:38
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:38
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- หญิง  รอบคัดเลือก  Heat 2    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
10:40
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 7    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:40
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบคัดเลือก  Heat 8    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
10:40
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก2  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
10:45
ยูโด- รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก- ชาย  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10:45
ยูโด- รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก- หญิง  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10:45
ยูโด- รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก- หญิง  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10:45
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.- ชาย  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:45
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก.- หญิง  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10:45
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก.- หญิง  รอบ RE    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
10:50
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก2  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
11:00
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- หญิง  รอบแรก  Heat 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
11:00
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- หญิง  รอบแรก  Heat 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs สถาบันการพลศึกษา
11:00
ฟุตบอล- ทีม- หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 31    สนามสนามฟุตบอล 2 ติดกับคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
11:00
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก.แต่ไม่เกิน 55 กก.- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11:00
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก.แต่ไม่เกิน 66 กก.- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11:00
ยูโด- รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11:00
ยูโด- รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก.- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11:00
ยูโด- รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52 กก.แต่ไม่เกิน 57 กก.- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11:00
ยูโด- รุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงฝึกพลศึกษา 1 สพล.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 9 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 10 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 11 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 12 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 13 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 14 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 15 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 16 รอบแรก    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
11:00
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก3  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
11:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 161    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเกริก  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 162    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 163    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบสาม  คู่ที่ 164    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 165    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 166    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11:00
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 27    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:10
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- หญิง  รอบแรก  Heat 3    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
11:10
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก3  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
11:20
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก3  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
11:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยภาคกลาง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
11:30
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก3  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
11:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 167    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบสาม  คู่ที่ 168    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11:40
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก3  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
11:50
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก3  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
12:00
บาสเกตบอล- ทีม- ชาย สาย G  รอบแรก  คู่ที่ 39    สนามอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12:00
บาสเกตบอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 45    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
12:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 1    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12:00
ซอฟท์บอล- ทีม- ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 20    สนามสนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12:00
ซอฟท์บอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 21    สนามสนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 2    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
12:30
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 28    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13:00
แบดมินตัน- ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 1    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
13:00
แบดมินตัน- ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 2    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13:00
แบดมินตัน- ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 3    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยชินวัตร  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
13:00
แบดมินตัน- ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 4    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13:00
แบดมินตัน- ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 5    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13:00
แบดมินตัน- ผสม  รอบแรก  คู่ที่ 6    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 16    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 17    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 18    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 19    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 20    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 21    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13:00
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 22    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 23    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 24    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 25    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 26    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 27    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 28    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 29    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:00
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก2  คู่ที่ 30    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 3    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:00
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นพินเวท (น้ำหนักเกิน 42 กก.แต่ไม่เกิน 45 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 17    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยสยาม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 32    สนามสนามฟุตบอล 3 สพล.
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 33    สนามสนามฟุตบอล 1 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
13:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 34    สนามสนามฟุตบอล 4 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  vs วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13:00
ฟุตบอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 35    สนามสนามฟุตบอล 2 ติดกับคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13:00
รักบี้ฟุตบอล- ทีม 15 คน- ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13    สนามสนามรักบี้ฟุตบอล 1 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:00
รักบี้ฟุตบอล- ทีม 15 คน- ชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 16    สนามสนามรักบี้ฟุตบอล 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบสี่  คู่ที่ 169    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบสี่  คู่ที่ 170    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบสี่  คู่ที่ 171    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
13:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบสี่  คู่ที่ 172    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบสี่  คู่ที่ 174    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบสี่  คู่ที่ 175    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13:19
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์ฟลายเวท (น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 18    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกริก  vs สถาบันการพลศึกษา
13:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 3    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 4    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 6    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
13:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 4    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
13:30
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก4  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
13:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย E รอบแรก  คู่ที่ 13    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
13:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย F รอบแรก  คู่ที่ 14    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบสี่  คู่ที่ 173    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบสี่  คู่ที่ 176    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13:33
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์ฟลายเวท (น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 19    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13:40
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก4  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
13:45
บาสเกตบอล- ทีม- ชาย สาย H  รอบแรก  คู่ที่ 40    สนามอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
13:45
บาสเกตบอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 46    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13:45
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์ฟลายเวท (น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 20    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
13:50
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก4  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
13:55
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์ฟลายเวท (น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 21    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14:00
กรีฑา- กระโดดค้ำ- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  กลุ่มที่ 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
14:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
14:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 9    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
14:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 10    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 11    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
14:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 12    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 5    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14:00
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก4  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
14:00
ซอฟท์บอล- ทีม- ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 22    สนามสนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14:00
ซอฟท์บอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 23    สนามสนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง รอบสอง    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
14:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง รอบสอง    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs สถาบันการพลศึกษา
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs สถาบันการพลศึกษา
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
14:00
เทนนิส- ผสม  รอบสอง    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบสี่  คู่ที่ 177    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs สถาบันการพลศึกษา
14:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบสี่  คู่ที่ 178    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบสี่  คู่ที่ 179    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบสี่  คู่ที่ 180    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14:00
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 29    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
14:10
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก4  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
14:12
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์ฟลายเวท (น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 22    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14:20
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก4  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
14:22
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 23    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14:30
กรีฑา- พุ่งแหลน- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  กลุ่มที่ 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
14:30
กรีฑา- ทุ่มน้ำหนัก- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  กลุ่มที่ 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
14:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 13    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 14    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 15    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 16    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 17    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
14:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 18    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 6    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
14:30
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14:30
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
14:30
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:30
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
14:30
รักบี้ฟุตบอล- ทีม 15 คน- ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 14    สนามสนามรักบี้ฟุตบอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14:30
รักบี้ฟุตบอล- ทีม 15 คน- ชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 17    สนามสนามรักบี้ฟุตบอล 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14:30
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก5  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
14:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบสี่  คู่ที่ 181    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเกริก  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบสี่  คู่ที่ 182    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบสี่  คู่ที่ 183    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14:30
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบสี่  คู่ที่ 184    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14:37
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 24    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14:40
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก5  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
14:50
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 25    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
14:50
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14:50
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14:50
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1
14:50
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14:50
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก5  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
14:55
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 26    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
15:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 19    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
15:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 20    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 21    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยชินวัตร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
15:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 22    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 23    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 24    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 7    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs สถาบันการพลศึกษา
15:00
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 27    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
15:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 36    สนามสนามฟุตบอล 3 สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน
15:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย E  รอบแรก  คู่ที่ 37    สนามสนามฟุตบอล 4 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
15:00
ฟุตบอล- ทีม- ชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 38    สนามสนามฟุตบอล 1 ติดกับสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15:00
ฟุตบอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 39    สนามสนามฟุตบอล 2 ติดกับคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
15:00
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก5  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
15:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย G รอบแรก  คู่ที่ 15    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15:00
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- ชาย สาย H รอบแรก  คู่ที่ 16    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
15:00
ว่ายน้ำ- เดี่ยวผสม 400 เมตร- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
15:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 1  รอบห้า  คู่ที่ 185    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 2  รอบห้า  คู่ที่ 186    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 3  รอบห้า  คู่ที่ 187    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- ชาย สาย 4  รอบห้า  คู่ที่ 188    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15:03
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 28    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
15:10
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 29    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15:10
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก5  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
15:15
ว่ายน้ำ- เดี่ยวผสม 400 เมตร- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
15:20
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก6  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
15:24
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นแบนตั้มเวท (น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 30    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:30
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
15:30
กรีฑา- วิ่ง 400 เมตร- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
15:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 25    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 26    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 27    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 28    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 29    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
15:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 30    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
15:30
บาสเกตบอล- ทีม- ชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 41    สนามอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
15:30
บาสเกตบอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 47    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 31    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 32    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย A  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 33    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 34    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 35    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 36    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15:30
บริดจ์- ทีมทั่วไป สาย B  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 37    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 38    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 39    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 40    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 41    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 42    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 43    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 44    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15:30
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย R  รอบคัดเลือก3  คู่ที่ 45    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด- ทีม- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 8    สนามสนามหลังอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15:30
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1
15:30
เรือพาย- เรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก6  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
15:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง รอบสอง    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15:30
เซปักตะกร้อ- ทีมชุด- หญิง รอบสอง    สนามศูนย์ฝึกกีฬา จปร.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15:30
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
15:30
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 30    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15:35
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 31    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15:40
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- หญิง  รอบคัดเลือก6  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
15:45
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 32    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15:45
ว่ายน้ำ- ฟรีสไตล์ 100 เมตร- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
15:50
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15:50
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15:50
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15:50
เรือพาย- คยัค 2 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก6  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
15:55
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 33    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 31    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 32    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
16:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 33    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 34    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 35    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
16:00
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 36    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
16:00
ดาบสากล- ดาบเอเป้บุคคล- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
16:00
รักบี้ฟุตบอล- ทีม 15 คน- ชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 15    สนามสนามรักบี้ฟุตบอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs สถาบันการพลศึกษา
16:00
รักบี้ฟุตบอล- ทีม 15 คน- ชาย สาย F  รอบแรก  คู่ที่ 18    สนามสนามรักบี้ฟุตบอล 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16:00
เรือพาย- คยัค 1 คน 500 เมตร ทั่วไป- ชาย  รอบคัดเลือก7  Heat 1    สนามสระน้ำหลังโรงพยาบาล จปร.
16:00
ซอฟท์บอล- ทีม- ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 24    สนามสนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
16:00
ว่ายน้ำ- ผีเสื้อ 200 เมตร- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16:00
เทนนิส- คู่- ชาย  รอบแรก    สนามสนามเทนนิส มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยทักษิณ
16:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 1  รอบห้า  คู่ที่ 189    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 2  รอบห้า  คู่ที่ 190    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
16:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 3  รอบห้า  คู่ที่ 191    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
16:00
เทเบิลเทนนิส- เดี่ยว- หญิง สาย 4  รอบห้า  คู่ที่ 192    สนามโรงอาหาร ชั้น 2 สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16:03
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 34    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:10
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 1    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
16:10
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 2    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
16:10
กรีฑา- วิ่ง 100 เมตร- ชาย  รอบรองชนะเลิศ  Heat 3    สนามสนามกีฬากลาง มศว องครักษ์
16:10
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 35    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16:15
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 36    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
16:15
ดาบสากล- ดาบฟอยล์บุคคล- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16:15
ว่ายน้ำ- ผีเสื้อ 200 เมตร- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
16:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 37    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
16:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 38    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 1    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 2    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
16:30
แบดมินตัน- เดี่ยว- หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 3    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
16:30
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวท (น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 37    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16:30
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
16:35
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 38    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16:45
ว่ายน้ำ- กบ 200 เมตร- หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1    สนามอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์
16:50
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 39    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  vs มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16:51
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 40    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
17:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 2    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 3    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
17:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 4    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
17:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบสอง  คู่ที่ 6    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยรังสิต
17:00
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 31    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17:04
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 41    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17:06
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 42    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17:15
บาสเกตบอล- ทีม- ชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 42    สนามอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17:15
บาสเกตบอล- ทีม- หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 48    สนามโรงเรียนเตรียมทหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
17:25
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 43    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 9    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
17:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 10    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
17:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 11    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 12    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
17:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 13    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17:30
มวยสากลสมัครเล่น- รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท (น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.)- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 44    สนามโรงฝึกพลศึกษา 4 (ยิมส์มวย) สพล.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs วิทยาลัยดุสิตธานี
18:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 14    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
18:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 15    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 16    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
18:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 17    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 18    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18:00
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 19    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
18:25
บริดจ์- ทีม- หญิง สาย Q  รอบคัดเลือก1  คู่ที่ 46    สนามอาคารเรียนรวม ห้อง 101 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
18:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 20    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 21    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18:30
แบดมินตัน- คู่- ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 22    สนามอาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
18:30
วอลเลย์บอล- ทีม- หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 32    สนามอาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- หญิง สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 1 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 2 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 3 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 4 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 5 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 6 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 7 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
-
เปตอง- เดี่ยว- ชาย สาย 8 รอบสอง    สนามลานด้้้ีานหน้าอาคารกีฬา 1,2 มศว องครักษ์
 ข่าวราชพฤกษ์เกมส์
ม.วลัยลักษณ์เป็นม..ในกำกับ ดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัยได้คล่องตัว ม.วลัยลักษณ์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับจะมีความคล่องตัว ถือเป็นข้อดีในการทำงาน สามารถใช้ข้อดีตรงนี้ดำเนินงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35ได้อย่างลงตัว  more
“เฟียส” นักกอล์ฟคนเก่ง มศว เอกพจน์ ผ่องแผ้ว หรือ “เฟียซ” นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพลศึกษา นักกีฬากอล์ฟมือหนึ่งเจ้าภาพอย่าง “มศว” ซึ่งยังเป็นนักกีฬาอยู่หลายประเภท อาทิ กอล์ฟ ฟุตบอล และแบดมินตัน  more
มารู้จัก “บอลบอยส์” ในราชพฤกษ์เกมส์ “บอลบอยส์” ชื่อนี้คนในวงการเทนนิสคงรู้จักกันดี หรือที่บ้านเราเรียกว่า เด็กเก็บลูก ซึ่งนอกจากจะเก็บลูกเทนนิสแล้ว ยังต้องคอยดูว่าลูกจะลงหรือออก อีกทั้งยังต้องคอยเปลี่ยนสกอร์ให้อีกด้วย  more

 Photo Album ตารางสรุปเหรียญ
สถาบัน
รวม
31
30
33
94
23
17
27
67
21
15
17
53
21
15
16
52
13
21
27
61
12
12
15
39
11
17
25
53
11
9
13
33
10
7
10
27
10
3
12
25
สรุปเหรียญแยกตามสถาบัน สรุปเหรียญแยกตามชนิดกีฬา
 SpotLight
    19 ม.ค. 2550 พิธีเปิดการแข่งขัน
    26 ม.ค. 2550 พิธีปิดการแข่งขัน
แบดมินตัน
 Download
   Banner
   Wallpaper
   Document Center
      - ระเบียบ/ข้อบังคับ/กำหนดการ
      - การแบ่งสายกีฬา
       more ...
    กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
    20 ธ.ค. 2549 พิธีแถลงข่าวฯ

 Related links
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   คณะพลศึกษา
   โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ
   การจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
   การกีฬาแห่งประเทศไทย
New Document