New Document
New Document
ผึ้งน้อยคอย Update มาแล้ว ... ราชพฤกษ์เกมส์ กำลังจะปิดฉากลงแล้ว วันนี้มีการชิงเหรียญรางวัล 10 เหรียญทอง ดังรายการต่อไปนี้... ซอฟท์บอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง 08:30 สนามซอฟท์บอล 2 มศว องครักษ์ ... ซอฟท์บอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 09:00 สนามซอฟท์บอล 1 มศว องครักษ์ ... เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว- ชาย รอบชิงชนะเลิศ 11:00 ศูนย์ฝึกกีฬา จปร. ... บาสเกตบอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 11:30 อาคารกีฬา 2 มศว ... บาสเกตบอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13:15 อาคารกีฬา 2 มศว ... โปโลน้ำ - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10:30 อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ มศว องครักษ์ ... ฟุตบอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยศรีปทุม 13:00 สนามฟุตบอล 5 สนามกีฬากลาง มศว องครักษ์ ... รักบี้ฟุตบอล - ทีม 15 คน- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 09:00 สนามรักบี้ฟุตบอล 1 มศว องครักษ์ ... วอลเลย์บอล - ทีม- ชาย รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 11:00 อาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์... วอลเลย์บอล - ทีม- หญิง รอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12:30 อาคารกีฬา 3 มศว องครักษ์ .... ...            ราชพฤกษ์เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ... "กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร" ... 19-26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  ...            สำหรับผู้ใช้บริการ Internet ผ่านเครือข่ายไร้สายของทางมหาวิทยาลัย (WiSE) ท่านสามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายได้ ณ บริเวณจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ WiSE โดยพิมพ์ Username และ Password เป็น "ugames34" โดยสามารถใช้บริการได้ฟรีตลอดการจัดการแข่งขัน...  ...           
New Document
ราชพฤกษ์เกมส์
วัตถุประสงค์ เจ้าภาพ - ประวัติ มศว ตราสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค คำขวัญของการแข่งขัน เพลงประจำการแข่งขัน เหรียญรางวัล สรุปจำนวนเหรียญรางวัล ข้อบังคับ/ระเบียบการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ชนิดกีฬา
ประเภท/รุ่น
กำหนดการแข่งขัน
รายงานผลการแข่งขัน
การรายงานผล
สนามกีฬา
สนามกีฬาเรียงตามชนิดกีฬา อุปกรณ์กีฬา
ผู้เข้าร่วม
สถาบันที่เข้าร่วม นักกีฬา ผู้สนับสนุน
ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วม
แผนที่และการเดินทาง ผังบริเวณ มศว องครักษ์
บริการและสวัสดิการ
บริการทางการแพทย์ บริการด้านที่พัก ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย ยานพาหนะและความปลอดภัย บริการสวัสดิการ

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในโอกาสการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

Mutimedia Gallery
ราชพฤกษ์เกมส์ :: สัตว์นำโชค
Content Body
ราชพฤกษ์เกมส์ - กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34
ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ แสดงการผสมผสานระหว่าง “ตัวเลขการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34” สีเทา-แดง สีเทาคือสติปัญญา และ สีแดงคือพลัง และกราฟ y = ex สีทอง ความหมายของความเจริญงอกงาม สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับให้มีลักษณะเป็นสามมิติคล้ายหน้าคน ประกอบกันแล้วประหนึ่ง คนที่แหลมคมกำลังเคลื่อนไหว แข่งขันและก้าวหน้า ท่ามกลางการผสมผสานและร่วมมือกันอย่างกัลยาณมิตร

New Document